Проф.д-р Владо Ванковски

Проф.д-р Владо Ванковски

 

Владо Ванковски , роден во Скопје на 17.05.1960 година каде што завршил средно училиште во гимназијата Раде Јовчевски-Корчагин со одличен успех. На стоматолошкиот факултет во Скопје се запишал 1978 год.  Дипломирал 1984 година со среден успех 8.20 и веднаш е примен на Стоматолошкиот факултет како демонстратор. Од областа на стоматолошката протетика специјализирал 1990 година кога е избран и за асистент на Стоматолошкиот факултет во Скопје. Во текот на работењето учествувал на стручни симпозиуми и семинари , а воедно имал и стручни престои во реномирани стоматолошки центри низ Европа. Публикувано има 44 стручни и научни трудови ( до 2011 год.) . ( Рецензирани во билтен 535-1990 год., 598-1993 год., 802-2002 год., 988-2010 год. – Билтени –УКИМ )

Магистерски труд ( специјалистички труд ) :
Компаративна анализа на забалото со помош на Периотест кај интактни природни заби , ендодонтско третирани заби и протетски помагала

Докторски труд :
Стрес апсорбер како додаток на дистално поставен имплантат – носач на фиксно протетичка конструкција
Избран за Научен соработник – 2005 год. на Стоматолошкиот факултет ( УКИМ )
Избран за Доцент – 2006 год. на Стоматолошкиот факултет ( УКИМ )
Избран за Вонреден професор – 2010 год. на Стоматолошкиот факултет – ЕУРМ
Избран за Редовен професор – 2015 год. На Стоматолошкиот факултет - ЕУРМ

Издадени универзитетски учебници :
1. Супраструктури над имплантати ( 20005 )
2. Дентална имплантологија ( 2009 )

2 Стручни усовршувања :
Лихтенштаин – Шаан , Германија – Хаген , Германија – Манхајм , Германија – Франкфурт , Бугарија – Софија . Стоматолошки факултети во Загреб, Виена, Белград, Љубљана и Пловдив .

Дејности од интерес на здравството и образованието :
2015 - 2019 Декан на Стоматолошкиот факултет – ЕУРМ
2011 - 2012 Директор на Универзитетскиот стом.клинички центар – ЕУРМ
2009 Член на Комитет за унапредување на здравството на Р.М.
2009 - 2010 Продекан на Стоматолошкиот факултет – УКИМ
2008 - 2009 Потпредседател на 4К (Стom. Словенија, Хрватска БиХ и Македонија)
2006 - 2010 Председател на Стоматолошка комора на Македонија
2000 - 2002 Член на управен одбор на ФЗО на Македонија
2000 - 2004 Член на совет на град Скопје
2000 - 2003 Директор на Стоматолошки Клинички центар – Св. Пантелејмон-Скопје
1998 - 2000 Пом.директор на Стоматолошки Клинички центар – Св.Пантелејмон

Публикувани трудови 2011 -
1. Ванковски В. ( пленарно предавање), Криза во стоматологијата , Меѓународен конгрес, 15-17 Јуни 2012 , Струга
2. Vankovski V. Application of the main marketing tools , the 4PS,in the of the university dental clinicalcentar, Macedonnian international journal of marketing, Year 1 No. 2 Skopje 2015.
3. Ванковски В., Павлески А., Ангелеска Д. Имплантологијата-стоматолошка парадигма на дваесет и првиот век. Пета меѓународна научна конференција-Нови простори во науката и уметноста , Скопје 2015.
4. Ванковски В. ,Ангелеска Д. ,Вујасин С., Циркониум оксид-емајлова алтернатива во денталната медицина., Пета меѓународна научна конференција-Нови простори во науката и уметноста ,Скопје 2015.
5. Ванковски В., Морална рецесија на науката – стоматологијата денес, Четврта меѓународна научнаконференција – Наукатаиопштествениот развој, стр71- 72, Скопје 2014
6. VankovskiV. Dental implantology , Lambert Academic Publishing 2013 ( книга )
7. Pavleski A., Vankovski V. Peri-implantitis-bacterial infection orsupraocclusion.VII Macedonia Dental Congresswith International Participation , Ohrid 11-14 June 2015
8. Стојановска В., Ванковски В.,Реставративна .......... VII Macedonia Dental Congresswith International Participation , Ohrid 11-14 June 2015
9. Biljana Shikovska., Cena Dimova, Gjorgji Shumanov, Vankovski Vlado. Biomedika lwaste management.MMP ( Македонски медицински преглед- дадено во печат )
10. Ванковски В., Стоматолошка супраструктура – причина за постимплантолошки компликации МАНУ ( Дадено за печат )
11. Atanasova M. Vankovski V., Fiber-reinforcedcompositeposts-clinical experiences, 18 th Congres 0fthe Balkan Stomatological Society ( BaSS ), April 2013