Ендодонција

СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ ОД СПЕЦИЈАЛНОСТА ЕНДОДОНЦИЈА И РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

 1. Композитни, керамички фасети- конфекциски
 2. Композитни или керамички фасети изработени во лабораторија
 3. Индиректни керамички и композитни инлеи – на еднаповршина и повеќеповршини
 4. Директни композитни инлеи – на една и повеќе површини
 5. Ендодонтска терапија на еднокорени заби ( гангрена)
 6. Ендодонтска терапија на повеќекорени заби ( гангрена)
 7. Ендодонтска терапија на еднокорени заби при акутни пародонтити
 8. Ендодонтска терапија на повеќекорени заби при акутни пародонтити
 9. Ендодонтска терапија на еднокорени заби при хронични пародонтити
 10. Ендодонтска терапија на повеќекорени заби при хронични пародонтити
 11. Ендодонтска терапија на еднокорени и повеќекорени заби прекупротетска изработка ( преку постоечка коронка)
 12. Ендодонтска терапија на три, четири и повеќе коренски канали(комплицирани интервенции)
 13. Ендодонтска машинска обработка на коренски канали (еден и повеќе канали)
 14. Вадење на стари полнења и страни тела од коренски канали
 15. Ендодонтски третман при перфорација на кавумот н пулпата
 16. Ендодонтски третман при перфорација на коренот на забот
 17. Третман на калцифициран коренски канален систем
 18. Ревизија на претходно канално полнење (ретретман)
 19. Терапија на ресорптивни процеси на коренот на забот ( надворешна ивнатрешна ресорпција)
 20. Поставување дополнителни ретенциски елементи ( колчиња ) припостендодонтско реставрирање назабите
 21. Консултативен преглед за диференцијална дијагноза на одонтогено и неодонтогено потекло на болката
 22. Ендодонтски третман кај заби со атипични анатомо -морфолошки карактеристики на коренскитеканали
 23. Ендодонтска терапија при трауматски повреди на забите
 24. Третман на итни случаи од ендодонтска причина